Logo

Platforma zakupowa eB2B. Biznes, Korzyści, Kontakty, Zysk

Obowiązek informacyjny eB2B 

Klauzula informacyjna RODO dotyczy postępowań, do których nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych (eB2B)

Administrator dokłada starań, aby odpowiednio zabezpieczyć dane osobowe i w sposób zrozumiały przedstawić sposób korzystania przez niego z tych danych.

Niniejsza klauzula ma na celu przekazanie informacji o zasadach przetwarzania danych osobowych Kontrahenta i jego pracowników oraz osób kontaktowych wskazanych przez Kontrahenta i jest przekazywana tym osobom bezpośrednio przez Kontrahenta lub przez Administratora przy pierwszym kontakcie.

Dopełniając wymogów art. 13 i 14 RODO Administrator informuje co następuje:

1. Spółka Koleje Wielkopolskie Sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Składowej 5, 61-897 Poznań (dalej „KW Sp. z o.o. ”) oświadcza, iż jest Administratorem danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, w odniesieniu do danych osobowych osób fizycznych (przedsiębiorców), osób fizycznych reprezentujących podmiot biorący udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz osób fizycznych wskazanych przez ten podmiot jako osoby do kontaktu, osoby wskazane w ofercie oraz osoby odpowiedzialne za wykonanie umowy lub wykonywanie czynności w ramach prowadzonego postępowania i udzielenia Zamówienia.
2. W Spółce Koleje Wielkopolskie Sp. z o.o. wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych - Pan Piotr Kawczyński, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych przez: a) adres e-mail: iod@koleje-wielkopolskie.com.pl, b) pisemnie na adres KW Sp. z o.o. wskazany w punkcie 1.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą:
a) w celu związanym z procedurą wyboru wykonawcy dla zadania, którego zapytanie dotyczy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO
b) w przypadku wyboru oferty jako najkorzystniejszej na Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonania obowiązków w związku z podjęciem przez organy Spółki niezbędnych uchwał oraz realizacją umowy zawartej z wybranym wykonawcą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.
c) w celu dochodzenia i obrony roszczeń, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
d) w celach archiwalnych, zgodnie z obowiązkiem ciążącym na Administratorze jako podmiocie publicznym – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z brzmieniem ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
e) w związku z wypełnieniem innych obowiązków prawnych nałożonych na Administratora, np. w celu spełnienia wymogów ustawy o dostępie do informacji publicznej (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

4. Odbiorcami danych osobowych będą podmioty współpracujące z Administratorem w zakresie realizowanych umów, wyłącznie na mocy stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz przy zapewnieniu stosowania przez ww. podmioty adekwatnych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych. Do kategorii takich podmiotów należą:
• podmioty świadczące usługi pocztowe i kurierskie;
• podmioty świadczące wsparcie i utrzymanie systemów teleinformatycznych;
• podmioty doradcze;
• podmioty zajmujące się obsługą prawną.
Dane osobowe mogą również być udostępnione podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

5. Dane osobowe osób, o których mowa w ust. 1, są przetwarzane także przez eB2B Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy Al. Komisji Edukacji Narodowej 51 lok. U21, 02-797 Warszawa – właściciela Platformy Zakupowej eB2B, za pośrednictwem której była składana oferta pod adresem https://platforma.eb2b.com.pl lub inne dokumenty przekazywane przez Wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

6. Dane osobowe osób, o których mowa w ust. 1, będą przetwarzane zgodnie z okresem archiwizacji wynikającym z Instrukcji Kancelaryjnej obowiązującej u Administratora liczonym od momentu zakończenia postępowania, do którego dane osobowe zostały zebrane, a w przypadku wyboru oferty jako najkorzystniejszej Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z okresem archiwizacji wynikającym z Instrukcji Kancelaryjnej obowiązującej u Administratora liczonym od momentu podpisania umowy/wysłania zamówienia.

7. Posiada Pani/Pan:
• na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
• na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych*;
• na podstawie art. 17 RODO prawo do usunięcia Pani/Pana danych osobowych*;
• na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;
• prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

8. W przypadku udostępnienia do KW Sp. z o.o. przez Podmiot biorący udział w postępowaniu o udzielenie Zamówienia, będący adresatem niniejszej klauzuli, danych osobowych swoich pracowników, pełnomocników, członków zarządu, wspólników, współpracowników, kontrahentów, dostawców, beneficjentów rzeczywistych lub innych osób, KW Sp. z o. o. prosi o poinformowanie tych osób:
• o zakresie danych osobowych dotyczących tych osób, a przekazanych KW Sp. z o.o.,
• o tym, że KW Sp. z o.o. jest Administratorem ich danych osobowych, oraz że przetwarza ich dane osobowe na zasadach określonych powyżej,
• o tym, że ww. Podmiot jest źródłem, od którego KW Sp. z o.o. pozyskała ich dane.

9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu związanym z udziałem w procedurze wyboru wykonawcy dla zadania, którego zapytanie dotyczy, a w przypadku wyboru oferty jako najkorzystniejszej podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest niezbędne w celu zawarcia umowy.

10. Dane osobowe osób, o których mowa w ust. 1, nie będą przekazywane podmiotom trzecim i organizacją międzynarodowym, o ile nie będzie się to wiązało z koniecznością wynikającą z realizacji umowy lub obowiązków nałożonych na podmiot prowadzący postępowanie o udzielenie Zamówienia.

11. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.
​ ___________________

* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania lub usunięcia nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.