Logo

Platforma zakupowa eB2B. Biznes, Korzyści, Kontakty, Zysk

Obowiązek Informacyjny eB2B 

                                             ​Klauzula informacyjna RODO dotyczy postępowań, do których nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych


Administrator dokłada starań, aby odpowiednio zabezpieczyć dane osobowe i w sposób zrozumiały przedstawić sposób korzystania przez niego z tych danych.

Niniejsza klauzula ma na celu przekazanie informacji o zasadach przetwarzania danych osobowych Kontrahenta i Jego pracowników oraz osób kontaktowych wskazanych przez Kontrahenta i jest przekazywany tym osobom bezpośrednio przez Kontrahenta lub przez Administratora przy pierwszym kontakcie.

Dopełniając wymogów art. 13 i 14 RODO Administrator informuje co następuje:

1. Spółka Koleje Wielkopolskie Sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Składowej 5, 61-897 Poznań (dalej „KW Sp. z o.o. ”) oświadcza, iż jest administratorem danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, w odniesieniu do danych osobowych osób fizycznych (przedsiębiorców), osób fizycznych reprezentujących podmiot biorący udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz osób fizycznych wskazanych przez ten podmiot jako osoby do kontaktu, osoby wskazane w ofercie oraz osoby odpowiedzialne za wykonanie Umowy lub wykonywanie czynności w ramach prowadzonego postępowania i udzielenia Zamówienia.

2. W Spółce Koleje Wielkopolskie Sp. z o.o. wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych - Pani Marta Krajewska, którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych przez:
a) adres e-mail: iod@koleje-wielkopolskie.com.pl,
b) pisemnie na adres KW wskazany w punkcie 1.

3. Dane osobowe osób, o których mowa w ust. 1, będą przetwarzane przez KW Sp. z o.o. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO jedynie w celu i zakresie niezbędnym do przeprowadzenia postępowania, udzielenia zamówienia oraz wykonania umowy – w kategorii dane zwykłe – imię, nazwisko, zajmowane stanowisko i miejsce pracy, numer służbowego telefonu/faksu, służbowy adres email, a także dane identyfikujące wykonawcę biorącego udział w prowadzonym postępowaniu o udzielenie Zamówienia, tj. nazwę wykonawcy, siedzibę i adres wykonawcy, REGON, NIP, PESEL, adres zamieszkania, adres strony internetowej – jeżeli dane te zostały przez wykonawcę przekazane KW Sp. z o.o. w związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie Zamówienia.

4. Dane osobowe osób, o których mowa w ust. 1, będą przetwarzane przez KW Sp. z o.o. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO jedynie w celu i zakresie niezbędnym do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze, polegających na:
1) przeprowadzeniu postępowania o udzielenie Zamówienia;
2) wyłonieniu wykonawcy oraz udzielenia Zamówienia poprzez zawarcie Umowy;
3) realizacji zawartej Umowy;
4) przechowywaniu dokumentacji postępowania o udzielenie Zamówienia na wypadek kontroli prowadzonej przez uprawnione organy i podmioty;
5) przekazaniu dokumentacji postępowania o udzielenie Zamówienia do archiwum, a następnie jej zbrakowanie (trwałe usunięcie i zniszczenie); - w kategorii dane zwykłe – imię, nazwisko, zajmowane stanowisko i miejsce pracy, numer służbowego telefonu i/ lub faksu, służbowy adres email, a także dane identyfikujące wykonawcę biorącego udział w prowadzonym postępowaniu o udzielenie Zamówienia, tj. nazwę wykonawcy, siedzibę i adres wykonawcy, REGON, NIP, PESEL, adres zamieszkania, adres strony internetowej – jeżeli dane te zostały przez wykonawcę podane KW Sp. z o.o. w prowadzonym postępowaniu o udzielenie Zamówienia.

5. Dane osobowe osób, o których mowa w ust. 1, są przetwarzane także przez eB2B Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy Al. Komisji Edukacji Narodowej 51 lok. U21, 02-797 Warszawa – właściciela Platformy Zakupowej eB2B, za pośrednictwem której była składana oferta pod adresem https://platforma.eb2b.com.pl lub inne dokumenty przekazywane przez Wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

6. Dane osobowe osób, o których mowa w ust. 1, mogą być przetwarzane również przez sądy powszechne, w sytuacji skorzystania przez Wykonawcę ze środków ochrony prawnej.

7. Dane osobowe osób, o których mowa w ust. 1, mogą być przetwarzane również przez podmioty świadczące dla KW Sp. z o.o. usługi:
1) bezpiecznego niszczenia dokumentacji oraz innych nośników danych;
2) przygotowywania i wysyłania korespondencji;
3) pocztowe lub kurierskie;
4) audytowe i doradcze;
5) prawne

8. Dane osobowe osób, o których mowa w ust. 1, będą przetwarzane przez KW Sp. z o.o. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO jedynie w celu i zakresie niezbędnym do wykonania zadań administratora danych osobowych związanych z prowadzonym postępowaniem o udzielenie Zamówienia i realizacją zawartej Umowy w kategorii dane zwykłe – imię, nazwisko, zajmowane stanowisko i miejsce pracy, numer służbowego telefonu/faksu, służbowy adres email, a także dane identyfikujące wykonawcę biorącego udział w prowadzonym postępowaniu o udzielenie Zamówienia, tj. nazwę wykonawcy, siedzibę i adres wykonawcy, REGON, NIP, PESEL, adres zamieszkania, adres strony internetowej – jeżeli dane te zostały przez wykonawcę dobrowolnie podane w prowadzonym postępowaniu o udzielenie Zamówienia.

9. Dane osobowe osób, o których mowa w ust. 1, nie będą przekazywane podmiotom trzecim, o ile nie będzie się to wiązało z koniecznością wynikającą z realizacji Umowy lub obowiązków nałożonych na podmiot prowadzący postępowanie o udzielenie Zamówienia.

10. Dane osobowe osób wskazanych w ust. 1 nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani organizacji międzynarodowej w rozumieniu RODO.

11. Dane osobowe osób, o których mowa w ust. 1, będą przetwarzane zgodnie z okresem archiwizacji wynikającym z Instrukcji Kancelaryjnej obowiązującej u Administratora liczonym od momentu zakończenia postępowania, do którego dane osobowe zostały zebrane, a w przypadku wyboru oferty jako najkorzystniejszej Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z okresem archiwizacji wynikającym z Instrukcji Kancelaryjnej obowiązującej u Administratora liczonym od momentu podpisania umowy/wysłania zamówienia.

12. Osobom, o których mowa w ust. 1, przysługuje prawo do żądania od administratora dostępu do ich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, jeżeli ono przysługuje na podstawie art. 20 RODO.

13. Osobom, o których mowa w ust. 1, w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznane zostanie, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

14. Podanie danych osobowych, o których mowa w niniejszej klauzuli, jest wymagane do przeprowadzenia postępowania o udzielenie Zamówienia i zawarcia umowy. Wniesienie żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych skutkuje obowiązkiem po stronie przedsiębiorcy/podmiotu niezwłocznego wskazania innej osoby w miejsce osoby żądającej ograniczenia przetwarzania jej danych osobowych.

15. Dane osobowe osób, o których mowa w ust. 1, będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany przez eB2B Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie i będą podlegały profilowaniu w rozumieniu przepisów RODO, wyłącznie w przypadku postępowań o udzielenie zamówienia prowadzonych na Platformie Zakupowej eB2B. W takiej sytuacji dane osób zarejestrowanych na Platformie Zakupowej eB2B, po udzieleniu przez nie osobnej zgody na profilowanie, będą przetwarzane w celu powiadamiania ich o postępowaniach otwartych, publicznie dostępnych, organizowanych przez KW Sp. z o.o. oraz innych użytkowników Platformy Zakupowej eB2B, w tych branżach, jakie wskażą w procesie rejestracji lub doprecyzują po rejestracji lub grupach asortymentowych definiowanych przez KW Sp. z o.o. oraz innych użytkowników Platformy Zakupowej eB2B. Zgoda na otrzymywanie biuletynu informacyjnego jest deklarowana w czasie rejestracji i może być w każdej chwili przez zarejestrowaną osobę cofnięta na profilu Użytkownika.

16. W przypadku udostępnienia do KW Sp. z o.o. przez Podmiot biorący udział w postępowaniu o udzielenie Zamówienia, będący adresatem niniejszej klauzuli, danych osobowych swoich pracowników, pełnomocników, członków zarządu, wspólników, współpracowników, kontrahentów, dostawców, beneficjentów rzeczywistych lub innych osób, KW Sp. z o.o. prosi o poinformowanie tych osób:
1) o zakresie danych osobowych dotyczących tych osób, a przekazanych KW Sp. z o.o.,
2) o tym, że KW Sp. z o.o. jest administratorem ich danych osobowych, oraz że przetwarza ich dane osobowe na zasadach określonych powyżej,
​3) o tym, że ww. Podmiot jest źródłem, od którego KW Sp. z o.o. pozyskała ich dane.