Logo

Platforma zakupowa eB2B. Biznes, Korzyści, Kontakty, Zysk

Obowiązek Informacyjny eB2B 

Klauzula informacyjna z art. 13 RODO – postanowienia dotyczą osób fizycznych będących wykonawcami


 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych zawartych w dokumentach postępowania o udzielenie zamówienia jest Spółka Koleje Wielkopolskie Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Składowa 5, 61-897 Poznań, mail: biuro@koleje-wielkopolskie.com.pl

- administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez email: iod@koleje-wielkopolskie.com.pl.

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z prowadzonym postępowaniem, którego zapytanie dotyczy, a w przypadku wyboru oferty jako najkorzystniejszej Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonania obowiązków w związku z realizacją umowy zawartej z wybranym wykonawcą na podstawie art. 6 ust. 1 lit b RODO;
Państwa dane osobowe będą przetwarzane, gdy osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów (art.6 ust.1 lit. a RODO), w sytuacji gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art.6 ust.1 lit. b RODO), w sytuacji gdy przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią (art.6 ust.1 lit. f RODO), lub gdy przetwarzanie jest niezbędne w myśl przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej.

- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty finansujące, udostępniające środki finansowe, oraz właściwe organy na podstawie obowiązujących przepisów;
Odbiorcami przekazywanych danych osobowych będą także upoważnieni pracownicy administratora zgodnie z zakresem swoich obowiązków i upoważnieniem.

- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z okresem archiwizacji wynikającym z Instrukcji Kancelaryjnej obowiązującej u Administratora liczonym od momentu zakończenia postępowania, do którego dane osobowe zostały zebrane, tj. od momentu ostatecznego wyboru oferty, a w przypadku wyboru oferty jako najkorzystniejszej Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do upływu okresu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy lub przez okres wymagany przepisami dotyczącymi obowiązku przechowywania dokumentów księgowych lub przez okres archiwizacji wynikający z Instrukcji Kancelaryjnej obowiązującej u Administratora liczony od momentu podpisania umowy/zamówienia – według najdłuższego z tych okresów.

- podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu udziału w postępowaniu, a w przypadku wyboru oferty jako najkorzystniejszej w celu zawarcia umowy lub realizacji zadań przez administratora, a nie podanie danych będzie uniemożliwiało udział w postępowaniu, a w przypadku wyboru oferty jako najkorzystniejszej zawarcie umowy z administratorem i realizacji przez niego zadań.

- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany (art. 22 RODO)

- posiada Pani/Pan
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych*;
− na podstawie art. 17 RODO prawo do usunięcia Pani/Pana danych osobowych w warunkach przewidzianych w tym przepisie*;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
− prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody przed jej cofnięciem***.
 
Ta informacja realizuje obowiązek prawny ciążący na Administratorze Pani/ Pana danych osobowych i nie wymaga żadnego działania z Pani/ Pana strony.
______________________
* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania lub usunięcia nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.
*** Wyjaśnienie: cofnięcie zgody na przetwarzanie danych nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.